Wie wij Zijn

Wings of Support is een onafhankelijk, particulier initiatief van medewerkers van de KLM groep. Wij helpen kinderen op de bestemmingen waar deze maatschappijen op vliegen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van lokale hulpprojecten op bestemmingen van KLM gebeurt met financiële steun van onze donateurs en sponsors. | Can not read this? Translate in browser or click here for the onepager in English |

Uniek

Door de aard van het werk komt het vliegend personeel in veel landen, zo kan een project maximaal bezocht worden, zowel door mensen van Wings of Support als door geïnteresseerde donateurs. Belangrijke ambassadeurs zijn onze projectcoördinatoren. Zij bezoeken de projecten tijdens hun rust tussen twee vluchten, onderhouden contact met de lokale organisatie en doen daar verslag van. De kosten blijven daardoor zeer laag. Wings of Support opereert onafhankelijk van de KLM, maar de vrijwillige medewerkers kunnen het werk uitvoeren dankzij de medewerking van dit bedrijf.

Doel

Het statutaire doel van Wings of Support is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder. Ook ambieert Wings of Support het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen in hun eigen woonomgeving. Dit gebeurt zonder onderscheid te maken in ras, geloof of politieke overtuiging.

Missie

Wings of Support steunt groepen kinderen op KLM bestemmingen door middel van het geven van financiële steun en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een duurzaamheidsgedachte. Tegelijkertijd geeft Wings of Support donateurs en sponsors mogelijkheden om op projecten de handen uit de mouwen te steken.

Visie

Wings of Support streeft naar integriteit en naar een optimale inzet van haar vrijwilligers en beschikbare middelen. Tevens legt zij een transparante en zorgvuldige verantwoording af over de resultaten. Wings of Support heeft geen betaalde krachten en werkt alleen met vrijwilligers, die door de aard van hun werk geen reis- en verblijfkosten hebben. Wings of Support streeft naar duurzame relaties met vertegenwoordigers van de lokale projecten, die op hun beurt ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen geholpen worden.

Historie

Als (vliegend) personeel van een luchtvaartmaatschappij kom je over de gehele wereld en verblijf je in luxe hotels. Maar naast het reizen, de luxe en het maken van leuke uitstapjes, zijn ook lokale normen en waarden en de grote verschillen tussen arm en rijk veelal goed zichtbaar. Luchtvaartpersoneel ziet vaak bedelende, gehandicapte en verwaarloosde kinderen. In sommige landen is het kijken uit het hotelraam al voldoende om deze ellende te zien. Kinderen zijn meestal het grootste slachtoffer van deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast weinig liefde of vertrouwen. Frustrerend genoeg kan een individu hier weinig aan doen, omdat de tijd, middelen en mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht bracht oudgezagvoerder Marius den Dulk ertoe om, samen met collega’s, een oproep te plaatsen in een vakblad om met nog meer collega’s de handen ineen te laten slaan. Een aantal collega’s reageerden op de oproep en op 6 november 1998 was de oprichting van Wings of Support een feit.

Heden

Vandaag de dag wordt Wings of Support bemand door een 100-tal onbetaalde medewerkers. Inmiddels kunnen we maandelijks rekenen op de financiële steun van ruim 3500 donateurs, voornamelijk KLM collega’s. Daarnaast wordt Wings of Support gesponsord door een groeiend aantal bedrijven, instellingen en particulieren. Ondertussen heeft Wings of Support sinds haar oprichting meer dan 650 projecten gesteund. Een aantal wat overigens groeiende is, omdat er wekelijks nieuwe projecten worden aangemeld.

Maak het verschil

Ja, ik wil doneren!

Bestuur, commissies en toezicht

Het bestuur, de dagelijkse leiding van Wings of Support, wordt in haar uitvoeren gecontroleerd door de Raad van Toezicht.
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursposten. In dit bestuur hebben naast de voorzitter (1), secretaris (2) en penningmeester (3) ook projecten (4) en communicatie (5) zitting. Vanwege het part-time/vrijwillige karakter van de bestuursfuncties – alle leden hebben naast bestuursrol een betalende baan – kennen bestuursleden ook plaatsvervangers (plv. genoemd hieronder). Het bestuur vergadert acht keer per jaar. Naast hun bestuurlijke werk geven de bestuursleden leiding aan hun eigen commissie met hun eigen onderwerpen. De sponsorcommissie heeft geen formele zitting in het bestuur.

Voorzitter

Annette Groeneveld

We zijn al meer dan 20 jaar bezig om op kleine en soms grotere schaal verandering in kinderlevens te brengen.Annette Groeneveld
 • Connector.

  Secretaris

  Fleur Scholten, bestuurslid (Cabin Attendant KLM) | Martine Bosua, plv. bestuurslid (Project Lead Digitizing CS2.0, KLM Engineering & Maintenance)

 • Connector.

  Penningmeester

  Querein Olthof, bestuurslid (Financial Business Analyst, KLM Flight Operations) | Tommie van Beek (Finance Trainee, KLM)

 • Connector.

  Projecten

  Marlies van Waveren, bestuurslid (Senior Purser KLM) | Michael van Os de Man, vice-voorzitter & plv. bestuurslid (Purser, KLM)

 • Connector.

  Communicatie

  Ruby Kooter, bestuurslid (Corporate Management Trainee KLM) | Joris van Zadelhoff, plv. bestuurslid (Second Officer B777/787)

Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd bestuurders te schorsen en te ontslaan. Relevante bestuurs- of nevenfuncties zijn hierboven benoemd. Bestuursleden waar geen nevenfuncties zijn benoemd, hebben geen relevante bestuurs- of nevenfuncties.
De Raad van Toezicht keurt de benoeming van bestuurders goed en is tevens bevoegd om bestuurders te schorsen.
Het RvT lid financiën is tevens voorzitter van de Auditcommissie. De werkzaamheden van de Auditcommissie zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Slechts noodzakelijke onkosten worden vergoed, zoals kosten ten behoeve van de uitvoering van projecten. In 2020 heeft het bestuur geen kosten gedeclareerd. De stichting bestaat uit onbetaalde medewerkers waardoor “Regeling beloning directeuren van goede doelen” niet van toepassing is.

Raad van Toezicht (RvT)


 • Connector.

  Bart de Vries

  Voorzitter RvT (Directeur van de KLM Flight Academy (KFA) en de Martinair Flight Academy (MFA))

 • Connector.

  Miriam Kartman

  RvT lid (Executive Vice President Inflight Services, KLM; nevenfunctie: bestuurslid Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM)

 • Connector.

  Arjen de Jong

  RvT lid financiën (Chief financial officer (CFO) Inhasco)

De Raad van Toezicht controleert het bestuur van Wings of Support. Zij adviseert het bestuur, houdt toezicht op het beleid, de algemene zaken in de stichting en fungeert als klankbord, conform artikel 14 en 15 van de statuten. De Raad van Toezicht is algeheel bevoegd te handelen ten aanzien van het bestuur.
Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan, gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht. De meeste codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland zijn opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling. Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden de volgende codes, regels en richtlijnen:

– SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels); over Integriteit, Kwaliteit en Transparantie

– Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’. Kort gezegd, hierin wordt een Model voor kostentoerekening beschreven.

– Erkenningsregeling Goede Doelen. De Erkenningsregeling bestaat uit normen (vastgesteld door de commissie normstellng) en onafhankelijk toezicht.

– Richtlijn Financieel Beheer goede doelen. Deze richtlijn heeft betrekking op reserves en fondsen en het verantwoord beheer daarvan. Hierbij gaat het om alle vormen van beheer, dat wil zeggen alle spaar- en andere beleggingsvormen.

– Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. In deze handreiking voor fondsenwervende organisaties zijn de verwerking en waardering van veel voorkomende vormen van nalatenschappen met vruchtgebruik beschreven.

– Regeling beloning directeuren van goede doelen. Deze laatste code is niet van toepassing omdat Wings of Support bestaat uit onbetaalde medewerkers.

Meer weten? Ga naar: Goede Doelen Nederland om door te klikken naar het desbetreffende document