Project aandragen

Hoe?

In principe kan iedereen een project aandragen, echter gaat de voorkeur uit naar projecten die door donateurs worden aangedragen. Nieuwe aanmeldingen worden zorgvuldig gescreend. Daarbij wordt onder andere gekeken of het project aansluit bij de doelstellingen van Wings of Support. Ook wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project en of het bijvoorbeeld tijdens een routestop voor het vliegend personeel makkelijk te bezoeken is. Indien de screening positief is wordt het project voorgelegd aan de projectcoördinatoren van Wings of Support en wordt er een projectcoördinator aan gekoppeld.

Uitvoering

Meestal wordt een project door twee coördinatoren uitgevoerd. Zij gaan met behulp van verschillende formulieren en rapporten de benodigde gegevens verzamelen. Dit gebeurt zowel bij de organisatie op locatie tijdens een routestop, als via email contact.

Zodra alle gegevens bekend zijn en er een projectplan is, wordt het project ter stemming bij een wisselende groep projectcoördinatoren neergelegd. Deze stemmingsronde brengt eventuele onduidelijkheden en extra vragen boven tafel. Daarnaast heeft de stemmingsronde als voordeel dat het project objectief wordt beoordeeld door een groep coordinatoren die niet persoonlijk bij het project betrokken zijn. Indien deze stemming positief is, wordt het project aangenomen en zal deze worden uitgevoerd door Wings of Support. Bekijk hier al onze projecten.

Kindertehuizenbeleid / alternatieve zorg voor kinderen zonder ouders
We leven in een wereld die constant verandert. De afgelopen jaren zijn ook de inzichten met betrekking tot de opvang van kinderen zonder ouderlijk toezicht veranderd.

Kinderopvang moet zoveel mogelijk gedesinstitutionaliseerd worden. Het streven is om kinderen zoveel mogelijk op te vangen binnen eigen families, alternatieve gezinnen of kleinschalige opvang in de gemeenschap waar ze vandaan komen. Tijdelijke noodopvang dient kortdurend, geestelijk ondersteunend, sober en functioneel te zijn. Het draagvlak hiervoor is groot; 255 grote hulporganisaties zijn bezig geweest om aanbevelingen op te stellen voor de Verenigde Naties. Alle aanbevelingen zijn in december 2019 door de 193 lidstaten aangenomen in de vorm van resoluties.

Wings of Support zal alleen organisaties ondersteunen die programma’s, beleid en diensten ontwikkelen en implementeren die erop gericht zijn kinderen uiteindelijk zoveel mogelijk op te vangen in gezinsstructuren.

https://undocs.org/A/74/395

Kernpunten en hoe brengt Wings of Support dit beleid in praktijk?
Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in December 2019, hebben alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de noodzaak erkend om te investeren om families bij elkaar te houden. Ook is er erkenning voor de schade die kinderen op kunnen lopen in institutionele zorg. De nu aangenomen VN Resolutie voor de Rechten van het Kind 2019 dringt erop aan dat alle lidstaten programma’s, beleid en diensten ontwikkelen en implementeren om families te steunen.

Hoewel VN Resoluties eerder politieke dan juridische documenten zijn, is deze resolutie een belangrijk bewijs van de verplichtingen van de lidstaten om kinderen zonder ouderlijke zorg te ondersteunen. Het was de eerste keer dat de Algemene Vergadering het thema kinderen zonder ouderlijke zorg besprak en de ontwerptekst is door alle lidstaten bij consensus goedgekeurd. Organisaties die zich inzetten voor kinderen kunnen de VN-lidstaten wijzen op de toezeggingen die zij in deze resolutie gedaan hebben en hen oproepen zich eraan te houden. Een coalitie van 255 hulporganisaties heeft zich de in 2019 beziggehouden met het opstellen van aanbevelingen aan de VN. Zij zijn al jaren bezig om het beleid ten aanzien van kinderen zonder ouderlijke zorg te veranderen. Het grootste gedeelte van de richtlijnen is nu aangenomen in de vorm van de resolutie voor de rechten van het kind door de alle 193 lidstaten van de VN.

In het kort komt de resolutie neer op dat hulporganisaties;

1) Strategieen maken die erop gericht zijn het zorgsysteem te de-institutionaliseren
2) Bescherming en ondersteuning bieden aan huishoudens die alleen uit kinderen bestaan.
3) Het ondersteunen van gezinnen om te voorkomen dat kinderen verlaten of afgestaan worden.

Uiteraard is dit een ontwikkeling en de benodigde structuren zijn nog niet ontwikkeld om het gehele beleid uit te gaan voeren. Belangrijk voor weeshuisprojecten van Wings of Support is dat het weeshuis actief is om de bovengenoemde punten in hun beleid door te voeren.

Key Recommendations

Welke vragen worden er gesteld om dit beleid uit te voeren?
Om erachter te komen of ze hiermee aan de slag zijn kunnen de volgende vragen gesteld gaan worden.

Algemeen
• Is het kindertehuis (of ook wel weeshuis genoemd) in het bezit van een officiele registratie vereist in het betreffende land.
• Wat is het beleid van de overheid rondom opvang van kinderen zonder ouders van het betreffende land op dat moment.
• Werkt het weeshuis nauw samen met de overheid?
• Op welke manier wordt er samengewerkt?
• Wat werkt goed in de samenwerking met de overheid?
• Wat werkt niet goed in de samenwerking met de overheid?
• Wat zijn de doelen die in samenwerking met de overheid nagestreefd worden?
• Maakt het weeshuis gebruik van vrijwilligers?
• Waar worden de vrijwilligers ingezet?

Beleid
Vanaf dag 1 dat een kind binnenkomt moet het programma erop gericht zijn om de kinderen weer naar huis te laten gaan.
• Hoe maakt het weeshuis het mogelijk om de kinderen zo snel mogelijk naar huis te laten gaan?
• Wat is de reden dat het kind op dit moment nog niet naar huis kan? (Het antwoord mag nooit financieel zijn of infrastructureel, het antwoord moet altijd te maken hebben met bescherming van het kind doordat ouders of familie niet in staat is om zorg te geven)
• Is er een beleid wat erop gericht is de kinderen binnen 8 maanden uit te plaatsen naar een gezinssituatie?
• Wat zijn de redenen dat het niet gelukt is om bepaalde kinderen uit te plaatsen?
• Werkt het weeshuis nauw samen met andere organisaties die erop uit zijn de kinderen zoveel mogelijk op te vangen in gezinnen? Welke organisaties zijn dat?
• Hoe is de noodopvang geregeld? (Het blijft nodig om kinderen op te vangen die in acute nood zijn door het bieden van bescherming en zorg)
• Hoe is de noodopvang materieel geregeld in verhouding tot de directe omgeving? (De opvang moet vooral functioneel zijn in verhouding met de directe omgeving).
• Hoe is de opvang geestelijk van het kind geregeld?
• Op welke manier is er aandacht voor het geestelijk welzijn en sociaal welzijn van het kind? (Trauma verwerking en het geestelijk voorbereiden van de familie voor het opvangen van de kinderen, wensen van het kind moeten duidelijk zijn en er moet rekening mee worden gehouden)
• Is er een beleid ten aanzien van vrijwilligers?
• Wat is het beleid?
• Heeft het weeshuis inkomsten uit vrijwilligers?
• Op welke manier worden inkomsten door vrijwilligers verkregen?
• Zijn er vrijwilligers betrokken bij de dagelijkse zorg van de kinderen?
• Zijn de vrijwilligers opgeleid voor het werk wat zij doen?
• Mogen vrijwilligers het werk wat zij doen met kinderen ook met hun opleiding in het land van herkomst verrichten?

Welke projecten steunt Wings of Support die passen in bovenstaand beleid?
Voorbeelden van toekomstige Wings of Support projecten bij onze weeshuizen waar we de afgelopen jaren intensief mee hebben samengewerkt zijn;

• het betalen van salarissen van “social workers” die eraan werken kinderen zoveel mogelijk in families te wonen.
• het betalen van salarissen van psychologen voor getraumatiseerde kinderen en families van deze kinderen waardoor deze kinderen wel weer in gezinnen kunnen functioneren
• het financieren van het opzetten van diensten aan de families zodat het ook mogelijk wordt voor de families om voor de kinderen te zorgen. (vooral kinderen van 0-3 jaar dienen zo snel mogelijk in een gezinsstructuur geplaatst te worden, peuter kleuter opvang, na schoolse opvang, onderwijs voor drop outs, trainingen voor jeugd organiseren om de kansen op werk te vergroten, medisch centrum voor basis zorg)
• het inrichten van service centers -weeshuizen die op zich midden in een slum bevinden omvormen tot service centers
• naschoolse activiteiten financieren/ sportclubjes materialen voor sportclubjes

Lange termijn doelstelling moet zijn om zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk te helpen. Opvangen van kinderen in families is veel beter voor het welzijn van de kinderen. Met name in landen waar de overheid niet in staat is goed voor de rechten van kinderen op te komen is familie heel belangrijk. Opvangen van kinderen in families is velen maken goedkoper dan opvang in een instituut. Hierdoor kunnen veel meer kinderen geholpen worden.

EN | SUBMIT A PROJECT SUGGESTION

Wings of Support is always searching for new projects. Everybody can submit a suggestion for a project, but we have a preference for projects that are submitted by Wings of Support donors or volunteers. New submissions are screened carefully. We always check whether the project matches our foundation’s objectives. Also, we check whether the project is feasible and possible within the logistical limitations our volunteers (so: is it possible to visit during a scheduled work stop for our project coordinators?) If the first screening process turns out positive, we propose the project to our project coordinators, and assign one or two as dedicated to the new project for the second phase of screening.

EN | THE 2ND PHASE & EXECUTION

Most projects are assigned to two of our experienced project coordinators. They jointly assemble all data and reports needed to match our standards, of course in close collaboration with the local NGO/applicant, and often pay a first visit to get acquainted with the organization. As soon as all the needed data is assembled and a project plan has been constructed, a voting procedure with other members of the project commission is initiated to finish the second round of screening. If this voting procedure ends with a positive vote, Wings of Support will fund the project and it can be executed!!

Click here to read some key remarks when submitting a project
There is no official minimum or maximum amount of funds that can be requested, however, the higher the fund the more thorough our screening process. Please find our current projects and yearly report, to see the type of projects we support and the amounts we have funded in the past.

We do not fund ‘traditional’ orphanages, because we believe that these are not the best option for children in need. We prefer alternative projects when it comes to child care, with a strong focus on de-institutionalized and family-oriented care. If you have any questions concerning our child-care policy before submitting a project, you can always reach out to info@wingsofsupport.org

We are always happy to receive project submissions, and open to all suggestions. Please do note that submitting a project proposal on this website does not give any guarantees, even when you are a Wings of Support donor, as we have limited funds and resources.

By sending this form, you explicitly give permission to us to process the personal data you submit. Please see our GDPR policy in Dutch (OVER>BELEID). Wings of Support does not sell personal data to third parties.

Click here to see English translation of Dutch form if your browser does not translate
Step 1:

Applicant’s details
Salutation: Ms/Mrs/Mr
Name
Surname
Postal code
House number
Addition
Street
City, COUNTRY
Phone number
Email address

Extra Information
Have you ever made a donation to WoS?
Do you work for KLM or AFKL?
Where did you find information on Wings of Support?

CLICK ON THIS LINK TO FIND THE PREREQUISITES FOR SUBMISSION OF A PROJECT

Next Step

Project details

Name of project

Target group: Children, Adolescents

Project goal:
Shelter/care
Education
Medical aid
Other, please fill in

A short description of the project and the reason why funding is needed

Additional information

Estimation of budget for project execution
Estimation of funding needed

Attachments (optional)
Yes I have read the Terms and conditions and accept them

Submit

PROJECT AANDRAGEN | SUBMIT A PROJECT SUGGESTION

Bij het versturen van onderstaand formulier geef je expliciete toestemming om je gegevens te mogen verwerken. Zie meer over Europese privacywetgeving (GDPR) / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in ons privacy beleid. Wings of Support verkoopt geen persoonlijke data aan derde partijen.

Project aandragen

Stap 1 Gegevens aanmelder

Donateur van WoS
Werkzaam bij KLM

Ja, ik word graag donateur!

Maak het verschil