Wie wij zijn

Wings of Support is een onafhankelijk, particulier initiatief van KLM-medewerkers. Wij helpen kinderen op KLM-bestemmingen door projecten van lokale organisaties financieel te ondersteunen. Dit zijn projecten op het gebied van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen en ze een betere start in het leven te geven. Het ondersteunen van lokale hulpprojecten gebeurt met financiële steun van onze donateurs en sponsors.

Missie

Ondersteuning bieden aan organisaties en projecten op KLM-bestemmingen, die zich richten op onderwijs, gezondheidszorg en/of tijdelijke opvang voor groepen kinderen, door het middel van het aangaan van duurzame relaties.

Visie

Wings of Support heeft tot doel groepen kinderen een betere start van het leven te geven.

Doel

Het statutaire doel van Wings of Support is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder. Ook ambieert Wings of Support het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen in hun eigen woonomgeving. Dit gebeurt zonder onderscheid te maken in ras, geloof of politieke overtuiging en zonder het lokale perspectief uit het oog te verliezen. Wings of Support probeert altijd zoveel mogelijk te luisteren naar de behoeftes van de gemeenschappen.

Uniek

Door de aard van het werk komt het vliegend personeel in veel landen, zo kan een project maximaal bezocht worden, zowel door mensen van Wings of Support als door geïnteresseerde donateurs. Belangrijke ambassadeurs zijn onze projectcoördinatoren. Zij bezoeken de projecten tijdens hun rust tussen twee vluchten, onderhouden contact met de lokale organisatie en doen daar verslag van. De kosten (en het aantal extra reizen naar projecten) blijven daardoor zeer laag. Wings of Support opereert onafhankelijk van KLM, maar de vrijwillige medewerkers kunnen het werk uitvoeren dankzij de medewerking van dit bedrijf.

Ja, ik wil graag doneren

Maak het verschil!

Historie

Als (vliegend) personeel van een luchtvaartmaatschappij kom je over de gehele wereld en verblijf je in luxe hotels. Maar naast het reizen, de luxe en het maken van leuke uitstapjes, zijn ook lokale normen en waarden en de grote verschillen tussen arm en rijk veelal goed zichtbaar. Luchtvaartpersoneel ziet vaak bedelende, gehandicapte en verwaarloosde kinderen. In sommige landen is het kijken uit het hotelraam al voldoende om deze ellende te zien. Kinderen zijn meestal het grootste slachtoffer van deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast weinig liefde of vertrouwen. Frustrerend genoeg kan een individu hier weinig aan doen, omdat de tijd, middelen en mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht bracht oud-gezagvoerder Marius den Dulk ertoe om, samen met collega’s, een oproep te plaatsen in een vakblad om met nog meer collega’s de handen ineen te laten slaan. Een aantal collega’s reageerden op de oproep en op 6 november 1998 was de oprichting van Wings of Support een feit.

Heden

Vandaag de dag wordt Wings of Support bemand door een 100-tal onbetaalde medewerkers. Inmiddels kunnen we maandelijks rekenen op de financiële steun van ruim 3500 donateurs, voornamelijk KLM collega’s. Daarnaast wordt Wings of Support gesponsord door een groeiend aantal bedrijven, instellingen en particulieren. Ondertussen heeft Wings of Support sinds haar oprichting meer dan 650 projecten gesteund. Een aantal wat overigens groeiende is, omdat er wekelijks nieuwe projecten worden aangemeld.

Voorzitter Annette Groeneveld

Bestuur, commissies en toezicht

Het bestuur, de dagelijkse leiding van Wings of Support, wordt in haar uitvoeren gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursposten. In dit bestuur hebben naast de voorzitter (1), secretaris (2) en penningmeester (3) ook projecten (4) en communicatie (5) zitting. Vanwege het part-time/vrijwillige karakter van de bestuursfuncties – alle leden hebben naast bestuursrol een betalende baan – kennen bestuursleden ook plaatsvervangers (plv. genoemd hieronder). Het bestuur vergadert acht keer per jaar. Naast hun bestuurlijke werk geven de bestuursleden leiding aan hun eigen commissie met hun eigen onderwerpen. De sponsorcommissie heeft geen formele zitting in het bestuur.

Secretaris

Fleur Scholten, bestuurslid (Cabin Attendant, KLM)

Martine Bosua, plv. bestuurslid (Project Lead Digitizing CS2.0, KLM Engineering & Maintenance)

Penningmeester

Sebastian van Lare, Bestuurslid (Financial Reporting Analyst, KLM Corporate Control)

Berend Roebbers, (Finance Trainee, KLM), Max de Baat (Finance Trainee, KLM)

Projecten

Marlies van Waveren, bestuurslid (Senior Purser, KLM)

Michael van Os de Man, vice-voorzitter & plv. bestuurslid (Senior Purser, KLM)

 

Communicatie

Annick Rijkschroeff, bestuurslid (Cabin Attendant, KLM)

Maureen Sluiter-van Viegen,
plv. bestuurslid (Group Press Officer AFKL)

Sponsoring

Inge Schot, bestuurslid (Esales Manager, AFKL Cargo)

Marlotte Eichelsheim, plv, bestuurslid (Retail Program Manager, AFKL)

Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd bestuurders te schorsen en te ontslaan. Relevante bestuurs- of nevenfuncties zijn hierboven benoemd. Bestuursleden waar geen nevenfuncties zijn benoemd, hebben geen relevante bestuurs- of nevenfuncties.
De Raad van Toezicht keurt de benoeming van bestuurders goed en is tevens bevoegd om bestuurders te schorsen.
Het RvT lid financiën is tevens voorzitter van de Auditcommissie. De werkzaamheden van de Auditcommissie zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Slechts noodzakelijke onkosten worden vergoed, zoals kosten ten behoeve van de uitvoering van projecten. In 2020 heeft het bestuur geen kosten gedeclareerd. De stichting bestaat uit onbetaalde medewerkers waardoor “Regeling beloning directeuren van goede doelen” niet van toepassing is.

Raad van toezicht

Bart de Vries

Voorzitter RvT
(Directeur van de KLM Flight Academy)

Miriam Kartman

RvT lid
(Executive Vice President HR & Industrial Relations, KLM; nevenfuncties: lid van de raad van Commissarissen van GITP) 

Jeroen Visser

RvT lid financiën
(Consultant JFlight.nl )

Wat is de rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het bestuur van Wings of Support. Zij adviseert het bestuur, houdt toezicht op het beleid, de algemene zaken in de stichting en fungeert als klankbord, conform artikel 14 en 15 van de statuten. De Raad van Toezicht is algeheel bevoegd te handelen ten aanzien van het bestuur.

Naam en functie in bestuurIn bestuur sinds / termijn totFunctie
Annette Groeneveld
(voorzitter)
2021 / 2024Gepensioneerd Senior Purser KLM
Fleur Scholten
(Secretaris)
2021 / 2023Cabin Attendant KLM
Sebastian van Lare
(Penningmeester)
2023 / 2026Financial Reporting Analyst KLM
Annick Rijkschroeff
(Communicatie)
2021 / 2024Cabin Attendant KLM
Marlies van Waveren
(Bestuurslid Projecten)
2019 / 2023Senior Purser KLM
Inge Schot
(Bestuurslid Sponsorcommissie )
2023 / 2026Esales Manager AFKL Cargo
Naam en functie in Raad van ToezichtIn Rvt sinds / termijn tot 1 januariFunctie
Bart de Vries
(voorzitter)
2016 / 2023Directeur van de KLM Flight Academy (KFA)
Arjen de Jong
(Lid financiën)
2015 / 2024CFO Blue Phoenix Group
Miriam Kartman
(Lid)
2019 / 2024Executive Vice President Human Resources & Indrustrial Relations, KLM; (nevenfuncties: lid van de raad van Commissarissen van GITP)

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan, gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht. De meeste codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland zijn opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling. Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden de volgende codes, regels en richtlijnen:

– SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels); over Integriteit, Kwaliteit en Transparantie

– Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’. Kort gezegd, hierin wordt een Model voor kostentoerekening beschreven.

– Erkenningsregeling Goede Doelen. De Erkenningsregeling bestaat uit normen (vastgesteld door de commissie normstellng) en onafhankelijk toezicht.

– Richtlijn Financieel Beheer goede doelen. Deze richtlijn heeft betrekking op reserves en fondsen en het verantwoord beheer daarvan. Hierbij gaat het om alle vormen van beheer, dat wil zeggen alle spaar- en andere beleggingsvormen.

– Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. In deze handreiking voor fondsenwervende organisaties zijn de verwerking en waardering van veel voorkomende vormen van nalatenschappen met vruchtgebruik beschreven.

– Regeling beloning directeuren van goede doelen. Deze laatste code is niet van toepassing omdat Wings of Support bestaat uit onbetaalde medewerkers.

Meer weten? Ga naar: Goede Doelen Nederland om door te klikken naar het desbetreffende document