Klacht indienen

Hieronder onze klachtenprocedure zoals vastgesteld op 1 mei 2007

Artikel 1 – Doelstelling van de klachtenregeling
De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen: a. het recht doen aan de individuele klager; b. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening door Wings of Support.

Artikel 2 – Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:

a) Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede door of namens een klager inzake de werkwijze en/of dienstverlening van Wings of Support. Dit kan zijn in het algemeen of op basis van het handelen of nalaten van het bestuur van Wings of Support, een commissie van Wings of Support of een individuele medewerker van Wings of Support, welke niet na een toelichting en/of onmiddellijke correctie kunnen worden verholpen.

b) Klager: Elke natuurlijk of rechtspersoon.

c) Klachtencommissie: Het bestuur van Wings of Support. De klachtencommissie wordt ondersteund door het secretariaat.

Artikel 3 – Wie kan een klacht indienen
Elke natuurlijk of rechtspersoon.

Artikel 4 – Indienen van een klacht
Een klacht kan gestuurd worden naar: Wings of Support o.v.v. Klacht SPL/NK P.O. Box 7700 1117 ZL Schiphol en/of naar: klacht@wingsofsupport.org

Artikel 5 – De procedure
– De klacht wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst bij het secretariaat, gecategoriseerd zodat kan worden bepaald welke commissie en/of functionaris de afhandeling van de klacht te hand gaat nemen.

– Vervolgens wordt de klacht geregistreerd.

– De klager ontvangt binnen veertien dagen na binnenkomst een bevestiging van de ontvangst van de klacht. Indien mogelijk wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de klacht afgehandeld zal worden en binnen welke termijn een antwoord verwacht mag worden.

– De klacht wordt indien mogelijk eerst besproken tussen klager en direct betrokkene.

– Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te beantwoorden. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord, met een uiterlijke termijn van tien weken.

– De klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de klager het antwoord heeft ontvangen, waarbij Wings of Support overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.

Artikel 6 – Registratie oordeel in klachtenregister
Alle oordelen van behandelde klachten worden geregistreerd in het klachtenregister. Het secretariaat van Wings of Support houdt dit register bij.