Klachten & Meldingen

KLACHT INDIENEN

Hieronder onze klachtenprocedure zoals vastgesteld op 1 mei 2007

Artikel 1 – Doelstelling van de klachtenregeling
De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen: a. het recht doen aan de individuele klager; b. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening door Wings of Support.

Artikel 2 – Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:

a) Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede door of namens een klager inzake de werkwijze en/of dienstverlening van Wings of Support. Dit kan zijn in het algemeen of op basis van het handelen of nalaten van het bestuur van Wings of Support, een commissie van Wings of Support of een individuele medewerker van Wings of Support, welke niet na een toelichting en/of onmiddellijke correctie kunnen worden verholpen.

b) Klager: Elke natuurlijk of rechtspersoon.

c) Klachtencommissie: Het bestuur van Wings of Support. De klachtencommissie wordt ondersteund door het secretariaat.

Artikel 3 – Wie kan een klacht indienen
Elke natuurlijk of rechtspersoon.

Artikel 4 – Indienen van een klacht
Een klacht kan gestuurd worden naar: Wings of Support o.v.v. Klacht SPL/NK P.O. Box 7700 1117 ZL Schiphol en/of naar: klacht@wingsofsupport.org

Artikel 5 – De procedure
– De klacht wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst bij het secretariaat, gecategoriseerd zodat kan worden bepaald welke commissie en/of functionaris de afhandeling van de klacht te hand gaat nemen.

– Vervolgens wordt de klacht geregistreerd.

– De klager ontvangt binnen veertien dagen na binnenkomst een bevestiging van de ontvangst van de klacht. Indien mogelijk wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de klacht afgehandeld zal worden en binnen welke termijn een antwoord verwacht mag worden.

– De klacht wordt indien mogelijk eerst besproken tussen klager en direct betrokkene.

– Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te beantwoorden. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord, met een uiterlijke termijn van tien weken.

– De klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de klager het antwoord heeft ontvangen, waarbij Wings of Support overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.

Artikel 6 – Registratie oordeel in klachtenregister
Alle oordelen van behandelde klachten worden geregistreerd in het klachtenregister. Het secretariaat van Wings of Support houdt dit register bij.

MELDING VAN WANGEDRAG, MISBRUIK, FRAUDE OF CORRUPTIE

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN


We doen er alles aan om de veiligheid van kinderen te garanderen. Wings of Support hanteert een zero-tolerance beleid. Dat betekent simpelweg dat we geen enkele vorm van wangedrag, misbruik, fraude of corruptie accepteren en alle meldingen opvolgen.

Om daarop toe te zien hebben we twee onafhankelijke personen die zich volledig met integriteit bezighouden. Daarnaast controleren we onze regels en richtlijnen elke twee jaar. Daar waar nodig passen we die aan.

Tijdens het sollicitatieproces van nieuwe medewerkers komt het onderwerp integriteit ook aan de orde. Zo moet een kandidaat een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. Wij hanteren daarnaast een huishoudelijk reglement en hebben een policy ongewenst gedrag waar iedereen zich aan dient te houden, ook de instellingen van onze projecten. Op die manier doen wij er alles aan om integriteitskwesties te voorkomen.

Hieronder staan de links naar de genoemde documenten:
 Link Huishoudelijk reglement
 Link code of conduct
 Link policy ongewenst gedrag

WAT ALS HET TOCH FOUT GAAT?


Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we bij Wings of Support nemen kan het helaas toch fout gaan. Er kunnen heftige ongewenste dingen gebeuren die volledig tegen onze regels en richtlijnen ingaan. Denk aan bijvoorbeeld wangedrag, fraude of seksuele uitbuiting.

Als je het idee hebt dat dit het geval is, laat dat dan zo snel mogelijk weten! Dit kan via de integriteitscommissie. Hierdoor kun je snel, vertrouwelijk en veilig een melding doen. Wij werken hierin samen met twee onafhankelijke externen. Je kunt een melding in het Nederlands of Engels indienen en je kan ervoor kiezen om anoniem te blijven. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Dat kan via een mail naar integriteitscommissie@wingsofsupport.org

Wij nemen elke melding serieus. En daar waar nodig grijpen wij direct in. Zo zorgen wij voor de veiligheid van onze kinderen en medewerkers. Samen maken wij Wings of Support daarmee nog beter, sterker en veiliger voor iedereen. Als blijkt dat we ons beleid moeten aanpassen, zullen we dat direct doen.

Ja ik wil graag doneren

Maak het verschil!